HACK Ngọc Rồng Online - Siêu cấp Vip Pro mới nhất 2021 Free - WapVip.Me -->

HACK Ngọc Rồng Online - Siêu cấp Vip Pro mới nhất 2021 Free

tháng 8 01, 2021

 Hướng dẫn sử dụng

I. Giới thiệu

- Hỗ trợ chơi game nhiều chức năng

- Phiên bản Free không thể mua Captcha nhé! Nếu cần hãy mua bản Pro 

- Bật auto login tự tắt thông báo của Admin khi vào game.

- Thông tin đệ tử mặc định cập nhật trực tiếp không cần vào phần đệ tử thông tin!

II. Lệnh Chat

Dấu _ là dấu cách nha, đừng có nhầm đấy!

Kí tự X là phần nội dung các bạn cần thay đổi!

1.    Hiển Thị

minimap: Bật/tắt Mini Map

schar : Bật/tắt hiển thị nhân vật trong map

sinfo : Bật/tắt thông tin sư phụ - đệ tử

ttdt : Bật/tắt hiển thị thông tin đệ tử

mshow : Bật/tắt hiển thị thông tin

khoakhu: Bật/tắt khoá chuyển khu

unikey: Bật/tắt gõ tiếng việt (Tắt phần mềm gõ tiếng việt trước khi dùng)

lgotoDịch chuyển tới đối tượng mà bạn đã dịch chuyển trước đó

2. Săn - Auto Boss

sboss: Bật/tắt hiển thị thông báo boss

fboss_X: Tìm boss có tên X

clfbossXoá danh sách tìm boss

vfbossXem danh sách tìm boss

3. Ẩn thông tin

antkẨn tài khoản, hiện Chưa Đăng Ký

hskillBật/tắt ẩn số đếm skill

annguoi: Bật/tắt ẩn người trong map

anquai: Bật/tắt ẩn quái trong map

anitem : Bật/tắt ẩn item trong map

xhq: Bật/tắt xoá hào quang

xht: Bật/tắt xoá hiệu ứng hợp thể

4. Chức năng hỗ trợ

sX: Chỉnh tốc độ giày X

speedX: Cheat tốc độ game X

- speedX_Y: Cheat tốc độ game X.Y (speed1 2 => Tốc độ 1.2)

ak: Bật/tắt tự đánh

akX: Bật/tắt theo Xmilis

tl: Gọi Calic qua qua tương lai (Ở map Bambo, Rừng dương xỉ, Nam Kame)

night: Đổi màu trời tối (Chỉ bật ở cấu hình cao)

hsme: Tự hồi sinh dành cho namec

ahs: Bật/tắt auto hồi sinh bằng ngọc

gmt: Bật/tắt khoá mục tiêu đang chọn

5. Auto Khu

kX: Đổi khu X

kvip: Bật/tắt xem khu real-time (Hiển thị số người trong map khi có thay đổi)

kautoX: Vào khu X khi khu còn chỗ trống (Cần bật kvip trước)

kmin: Vào khu ít người nhất (Cần bật kvip trước)

kmaxVào khu đông người nhất (Cần bật kvip trước)

rlzX_Y: Bật/tắt reload lại khu X (X=999 là chuyển khu ngẫu nhiên, Y số giây mỗi lần reload)

rlz: Tắt reload khu

6. Auto đệ tử

udt: Bật/tắt hiển thị chỉ số đẹo real-time (Cập nhật trực tiếp trên màn hình)

csdt: Mở chỉ số đệ tử

7. Auto Đậu

chodau: Bật/tắt cho đậu

xindau: Bật/tắt xin đậu

thudau: Bật/tắt thu đậu (Nhân vật phải đứng ở nhà)

spean_X : Thêm nhân vật X vào danh sách được cho đậu (Chỉ định nhân vật nhận đậu thần)

clspean: Xoá danh sách nhân vật nhận đậu thần

vspean: Hiển thị danh sách nhận đậu thần

8. Auto Skill

askillX: Bật/tắt auto skill X

9. Auto Chat

- atc: Bật/tắt auto chat

atc_X: Thay đổi nội dung auto chat thành X

actg: Bật/tắt auto chat thế giới

tatcg_X: Set thời gian giữa mỗi lần chat thế giới (giây)

actg_X: Thay đổi nội dung auto chat thế giới thành X

10. Fake thông tin

vangX: Fake vàng ảo X

ngocX: Fake ngọc xanh ảo X

hngocX: Fake ngọc hồng ảo X

smX: Fake sức mạnh ảo X

tnX: Fake tiềm năng ảo X

fname_X: Fake tên nhân vật ảo X

11. Di Chuyển

u: Khinh công

d: Độn thổ

r: Dịch phải

l: Dịch trái

uX: Khinh công X

dX: Độn thổ X

lX: Dịch trái X

rX: Dịch phải X

12. Anti

chantn: Bật/tắt chặn tin nhắn riêng

13. Tính năng khác

confirm: Mở menu vừa xác nhận

szone : Mở bảng đổi khu

friend : Mở bảng bạn bè

flag: Mở bảng đổi cờ

enemy: Mở bảng kẻ thù

petinfo: Mở thông tin đệ tử

scsbX: Sử dụng menu X capsule bay

ucapsule: Sử dụng capsule (Ưu tiên capsule đặc biệt)

dbdctt: Nhấp đôi chuột dịch chuyển tới đối tượng đang chọn

copy:  Bật/tắt copy cải trang của nhân vật hoặc Npc được trỏ

kvt: Bật/tắt khoá vị trí

c: Đóng băng skill hiện tại

uitemX: Sử dụng itemID X

gofocus: Dịch đến đối tượng đang trỏ

14. Né Boss Up Đệ

maxcharX: Thiết lập số người tối đa trong khu là X

nebossBật/tắt né boss up đệ

15. Auto Login

aloginBật/tắt auto login khi mất kết nối

akhu: Bật/tắt vào khu cũ khi auto login

III. Phím Tắt Mặc Định

·         ZBật/tắt hiển thị thông tin

·         C: Dùng capsule (Ưu tiên csdb nếu có)

·         H: Bật/tắt khoá chuyển khu

·         V: Bật/tắt Unikey gõ tiếng việt. Nhớ tắt tất cả phần mềm gõ tiếng việt mới dùng được!

·         P: Dịch chuyển tới đối tượng mà bạn đã dịch chuyển trước đó

·         M: Mở bảng đổi khu

·         I: Mở thông tin đệ tử

·         F: Dùng bông tai Porata nhanh

·         S: Mở danh sách kẻ thù

·         D: Mở bảng đổi c

·         B: Mở bảng bạn bè

·         E: Bật/tắt auto hồi sinh

·         O : Dịch chuyển tới đối tượng đã chọn

·         X: Bật menu Xmap đi khắp bản đồ

·         J: Dịch map trái

·         K: Dịch map giữa

·         L: Dịch map phải

·         T: Bật/tắt tàn sát

·         N : Bật/tắt auto nhặt

·         A: Thêm quái/vật phẩm vào danh sách

·         G: Bật/tắt GoBack

IV. Tàn Sát, Nhặt Vật Phẩm

Sử dụng item tự động luyện tập (TDLT)

·         Tự động đánh quái sẽ không né siêu quái khi bật TDLT

·         Tự động nhặt vật phẩm mà có bật TDLT, không bật tàn sát sẽ dịch chuyển tới vật phẩm để nhặt

·         Tự động nhặt vật phẩm mà có bật TDLT, bật tàn sát sẽ không hoạt động

·         TDLT sẽ không đánh quái nếu không bật tàn sát

Các id sử dụng trong lệnh chat

·         Id quái phụ thuộc vào map, khác với id loại quái

·         Thứ tự skill là thứ tự của skill trong hành trang bắt đầu từ 1 đến 8, khác với id skill. Ví dụ thứ tự 3 của namec là hồi sinh, trái đất là tdhs, xayda là ttnl

·         Id loại vật phẩm khác với id vật phẩm. Vd: Ngọc Rồng 1 sao (14), Bí ngô 1 sao (702), Ngọc đen 1 sao (807) có chung một id loại vật phẩm là 12 (mình tạm gọi là loại vật phẩm ngọc rồng)

·         Id vật phẩm (id), id loại vật phẩm (type), id loại quái, id skill xem tại: https://youtu.be/If7VFSOJwh0

Khác

·         Liên hoàn được ưu tiên sử dụng hơn Chiêu đấm Demon (namec) trong tự động đánh quái. Nếu Liên hoàn không thể sử dụng thì mới sử dụng Chiêu đấm Demon (thiếu KI, chưa học skill)

·         Kaioken được ưu tiên sử dụng hơn Chiêu đấm Dragon (Trái đất) trong tự động đánh quái. Nếu Kaioken không thể sử dụng thì mới sử dụng Chiêu đấm Dragon (thiếu KI, thiếu HP, chưa học skill) (Chưa làm)

·         Các skill Quả cầu kênh khi, Makankosappo, Tự phát nổ, Trói, Trị thương không thể sử dụng trong tự động đánh quái

·         Tự động đánh quái chỉ có thể vượt địa hình đơn giản (mấy map phức tạp bật TDLT hoặc add quái nhé). Nếu vượt địa hình lỗi thì dùng lệnh "vdh" để tắt.

Lệnh chat

add (trỏ vào quái hay vật phẩm): Thêm/Xoá quái hoặc vật phẩm ở danh sách tương ứng

addt (trỏ vào quái hay vật phẩm): Thêm/Xoá loại quái hoặc loại vật phẩm ở danh sách tương ứng

Tự động đánh quái

ts: Bật/Tắt tự động đánh quái

nsq: Bật/Tắt né siêu quái khi tự động đánh quái (Mặc định bật)

addmX: Thêm vào/Xoá khỏi danh sách đánh quái id X (X là id quái)

addtm: Thêm vào/Xoá khỏi danh sách đánh loại quái id X (X là id loại quái)

clrm: Xoá danh sách tàn sát

skill (trỏ vào skill): Thêm vào/Xoá khỏi danh sách skill sử dụng tự động đánh quái

skillX: Thêm vào/Xoá khỏi danh sách skill sử dụng tự động đánh quái skill thứ X (X là thứ tự skill)

skillidX: Thêm vào/Xoá khỏi danh sách skill sử dụng tự động đánh quái skill id X (X là id skill)

clrs: Đặt danh sách skill sử dụng tự động đánh quái về mặc định

abf: Bật/Tắt tự động sử dụng đậu thần (KI, HP dưới 20%)

abfX: Bật tự động sử dụng đậu thần khi HP dưới X%

abfX_Y: Bật tự động sử dụng đậu thần khi HP dưới X%, KI dưới Y%

vdh: Bật/Tắt vượt địa hình (mặc định Bật)

Lệnh tự động nhặt vật phẩm

anhat: Bật/Tắt tự động nhặt vật phẩm (Mặc định bật)

itm: Bật/Tắt lọc không nhặt vật phẩm của người khác (Mặc định bật)

sln: Bật/Tắt giới hạn số lần tự động nhặt một vật phẩm (Mặc định bật)

slnX: Thay đổi giới hạn số lần nhặt là X (Mặc định X = 7)

addiX: Thêm vào/Xoá khỏi danh sách chỉ tự động nhặt vật phẩm id X (X là id vật phẩm)

blocki (trỏ vào vật phẩm): Thêm vào/Xoá khỏi danh sách không tự động nhặt vật phẩm đang trỏ

blockiX: Thêm vào/Xoá khỏi danh sách không tự động nhặt vật phẩm id X

addtiX: Thêm vào/Xoá khỏi danh sách chỉ tự động nhặt loại vật phẩm id X(X là id loại vật phẩm)

blocktiX: Thêm vào/Xoá khỏi danh sách không tự động nhặt loại vật phẩm id X

- clri: Cài đặt lại danh sách lọc vật phẩm vể mặc định (danh sách chỉ nhặt và danh sách chặn)

cnn: Cài đặt nhanh chỉ nhặt ngọc (tương ứng lệnh chat "clri" và "addi77")